Tydelige miljømål gir resultater

Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

Tydelige miljømål gir resultater

Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

Prinsippet for sirkulærøkonomi, om at ingen ressurser skal kastes, står sterkt hos oss i Norgips.

– Vi som står ansvarlig for produksjon av byggematerialer må sørge for å produsere så energieffektivt som mulig, og lage produkter med lang holdbarhet, slik at vi unngår overforbruk, forklarer Hilde Kristin Herud, CEO Chief Executive Officer/Administrerende direktør i Norgips.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015. I tillegg til våre egne miljømål har vi valgt ut fire av FN-målene som fokusområder. De fire målene er nummer «8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst», nummer «11: Bærekraftige byer og samfunn», nummer «12: Ansvarlig forbruk og produksjon», og ikke minst nummer «17: Samarbeid for å nå målene».

– Bærekraftsmål 17 er det viktigste målet for oss. Det er gjennom samarbeid vi oppnår de virkelig store resultatene, det være seg med andre selskap i Knauf-gruppen, Norsk Gjenvinning, JM, faggrupper i Byggevareindustrien eller andre som vi samarbeider tett med for å finne gode løsninger for fremtiden, forteller Herud.

Vi mener bærekraftig vekst må ligge til grunn i enhver kommersiell virksomhet, og ønsker å bidra til at fremtidens bygg er trygge, varige og bærekraftige.

– I Norgips skal vi levere kvalitetsprodukter som har lang holdbarhet og kan resirkuleres når tiden er inne for det.

Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips.

Hilde Kristin Herud, CEO i Norgips.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vil være fremtidens løsning

Norgips sine egne miljømål – avfallsfrie byggeplasser, togtransport og resirkulering – henger tett på bærekraftsmålene satt av FN.

– Vi jobber med avfallsfrie byggeplasser for å møte markedskravet for utbyggere, entreprenører og en fremtidig TEK, hvor vi antar at kravet om å levere maksimalt 25 kg avfall per bygde kvadratmeter kommer, forklarer Herud, og legger til at Norgips ønsker å være i forkant av utviklingen og derfor har inngått et samarbeid med JM.

– Vi har gjort en avtale hvor JM bidrar som «krevende bestiller», i ordet beste forstand, og som samarbeidspartner.

Foreløpig er det mest fokus på utslipp fra produksjon, men i fremtiden har vi i Norgips tro på at aktører kommer til å bli målt på hele verdikjeden, fra uttak av råvare til ferdig levert produkt og videre inn i en sirkulær verdikjede.

– Vi anser transport som en stor del av utslippsproblemet, og har derfor valgt togtransport som ett av våre miljømål, forklarer Herud.

Det siste miljømålet anser Herud som et av de aller viktigste tiltakene Norgips har jobbet med og kommer til å jobbe med i fremtiden – nemlig resirkulering sammen med Norsk Gjenvinning.

– Materialer som kan inngå i sirkulære modeller og brukes på nytt vil være fremtidens løsning.

Innsatsen har gitt resultater

Vi har siden 2009 jobbet aktivt og kontinuerlig for å øke bærekraften i produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter. Da Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips, i starten av 2022 presenterte Miljøgjennomgåelsen fra 2014-2021, viste det seg tydelig at innsatsen har gitt resultater.

– Summen av alle gjennomførte investeringer og forbedringer har resultert i at praktisk talt alle miljøytelser har sett en betydelig forbedring i perioden, forklarer Gulliksen.

Miljøgjennomgåelsen for 2021 inneholder historikk for de fleste områder fra og med 2014, slik at man kan sammenligne tall og grafikk for de siste åtte årene. Gulliksen er spesielt stolt over at klimagassutslippet pr. m2 gipsplate i perioden har blitt redusert med 16 prosent.

– Vi er også svært fornøyde med at inn- blandingen av resirkulert gips i produksjonen nå har kommet opp i 20 prosent. Dette er jo helt i tråd med sirkulærøkonomi-prinsippet og FNs bærekraftsmål 12 om at ressurser ikke skal kastes, men i størst mulig grad resirkuleres eller gjenbrukes.

Norgipsfabrikken

2012

Norgips gikk fra butangass til flytende naturgass (LNG) som primær energibærer. Dette ga nedgang i gassforbruk per kvadratmeter produsert enhet, samt en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser som NOX, CO og CO2.

2018

Ny tørkeovn ble installert, bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Det positive resultatet fremgår i miljødeklarasjonen for 2018, under energiområdet.

2019

Det ble inngått ny avtale med New West Gypsym Recycling/Norsk Gjenvinning (NWG/ NG) for mottak av vrak, og levering av resirkulert gips.

2020

Den siste dieseltrucken ble byttet til el, slik at det per 31.12.20 kun er tre hjullastere som drives med fossilt brennstoff (diesel) i fabrikken. Per i dag finnes ikke tilgjengelig teknologi til å kunne bytte ut disse med en el-dreven løsning.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Avfallsfrie byggeplasser. Les mer om pilotprosjektet på landås her.

En vinn-vinn-situasjon

De siste årene har vi i Norgips gjort store investeringer for å redusere miljøutslipp. På spørsmål om hvilke initiativer han er spesielt stolt over at Norgips gjennomførte i 2021, svarer en stolt Gulliksen at «det er flere enn vi får plass til her.»

– Men om jeg skal plukke ut noe, må det være hvordan Norgips som organisasjon har klart å løfte miljø og bærekraft til et tema i alt vi foretar oss. Fokuset på miljø og bærekraft er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: Vi i Norgips som produsent, kundene som bruker produktene våre, og ikke minst for miljøet og samfunnet som helhet.

I 2021 har diverse spennende småskala pilotprosjekter blitt testet ut, som Avfallsfri byggeplass, redusert bruk av plastemballasje og overføring av gipsplatetransport fra vei til jernbane. Sistnevnte har så langt resultert i 1300 færre lastebiltransporter på norske veier.

Hviler ikke på laurbærene

Selv om miljøgjennomgåelsen viser betydelige forbedringer på alle punkter, hviler vi ikke på laurbærene.

– I 2022 skal vi øke andelen resirkulering, flytte større andel av transport over på tog og båt, vurdere fremtidens energikilder og digitalisering av alle miljødata sammen med de andre aktørene i Byggevareindustrien, forklarer administrerende direktør Hilde Kristin Herud.

Quality, Safety, Health & Environment-lederen nevner videre oppfølging og utvikling av avfallsfrie byggeplasser som et ekstra spennede prosjekt fremover. Hvis de nødvendige investeringsmidlene bevilges, kan prosjektet etter hvert gå over i storskala produksjon.

– I tillegg blir det spennende å følge delprosjekter i fabrikken som ytterligere vil redusere energiforbruk og miljøutslipp. For eksempel har vi mål om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, og vil undersøke alternative, fossilfrie energikilder til gipsplateproduksjon, forteller Gulliksen.

Snart kommer det også nytt lovverk som stiller krav tilknyttet miljø og bærekraft. EUs taxonomikrav vil for alvor gjøre seg gjeldende som kriteriedokument for alle nyinvesteringer fra og med 2022.

– Dessuten vil den nye norske Åpenhetsloven gjelde fra 1. juli 2022. Loven vil stille ytterligere krav til bedrifter som vår, om å overholde FNs bærekraftsmål og etterleve globale krav til menneskerettigheter i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.

Administrerende direktør Hilde Kristin Herud ser tydelig verdien av å jobbe strukturert med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål.

– Målene har gitt arbeidet vårt tydelig retning, og alle i organisasjonen – fra ledergruppa til salg, transport og produksjon – er med på å dra lasset sammen. Det er utrolig verdifullt.

I Norgips har vi jobbet sammen med Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn for å ta et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Avbildet er Havnedirektør ved Drammen havn, Einar Olsen og administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud.

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.